Algemene verkoopvoorwaarden Frank Heijligers Studio BV

Artikel 1. Algemene bepalingen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit volgende handelingen tussen Frank Heijligers Studio BV (hierna: Frank Heijligers Studio) en u, de klant. Frank Heijligers Studio BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85951552.
2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als Frank Heijligers Studio BV producten/diensten van derden koopt/afneemt en deze aan u levert.
3. Uw voorwaarden gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen wel geldig. U moet instemmen met nieuwe bepalingen. Deze zullen zoveel mogelijk met de oude nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen.
5. De bepalingen uit de overeenkomst gaan voor als deze strijdig zijn met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Overeenkomst
1. Alle aanbiedingen van Frank Heijligers Studio zijn vrijblijvend en gelden 30 dagen.
2. Acceptatie van de offerte geschiedt door ondertekening van de offerte door opdrachtgever. Wanneer de offerte niet binnen de gestelde termijn is ontvangen door de ondernemer dan komt deze automatisch te vervallen.
3. Maten, gewichten, afbeeldingen, tekeningen, technische en/of chemische specificaties, soort, hoeveelheid, samenstelling en kwaliteit, opgenomen in de aanbieding, zijn bij benadering.

Artikel 3. Hoe gaat de levering in zijn werk?
1. Frank Heijligers Studio zal iedere prestatie leveren zoals schriftelijk is overeengekomen en mag hiervoor gebruik maken van derden.
2. Frank Heijligers Studio mag bestelde zaken in gedeelten leveren.
3. De afgesproken levertermijn is geen fatale termijn. Indien Frank Heijligers Studio niet levert binnen de afgesproken termijn, moet u Frank Heijligers Studio schriftelijk een redelijke termijn van ten minste 14 dagen geven om alsnog na te komen. Frank Heijligers Studio kan pas in verzuim komen te verkeren na ommekomst van voornoemde termijn.
4. U bent verplicht om de diensten van Frank Heijligers Studio af te nemen op het moment dat Frank Heijligers Studio de diensten bij u aanbiedt. Indien u de afname van de diensten weigert mag Frank Heijligers Studio de overeenkomst ontbinden. Producten worden voor uw risico opgeslagen door Frank Heijligers Studio. De door Frank Heijligers Studio gemaakte kosten en de eventuele schade, waaronder
inkomstenderving en opslagkosten, die in dit geval voor Frank Heijligers Studio ontstaan, worden bij u in rekening gebracht dan wel op u verhaalt.
5. Materialen benodigd voor het uitvoeren van de levering, waaronder pallets en alle soorten emballage, blijven te allen tijde eigendom van Frank Heijligers Studio. Enkel met schriftelijke goedkeuring van Frank Heijligers Studio is palletruil mogelijk.

 1. Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden aangegaan voor onbepaalde tijd en kunnen door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een termijn van drie maanden.

Artikel 4. Wat zijn uw verplichtingen?
1. U bent verplicht Frank Heijligers Studio te informeren over de ligging van kabels, leidingen, brokstukken, bodemverontreiniging e.d. alles in de ruimste zin des woords. Indien asbest wordt aangetroffen tijdens de werkzaamheden, de grond of het water een te hoog PFAS-gehalte heeft volgens de op dat moment geldende norm of brokstukken met een doorsnee van meer dan 50 cm worden aangetroffen, worden de werkzaamheden opgeschort. De werkzaamheden worden pas weer hervat op het moment dat voornoemde uit de grond is verwijderd. De (extra) kosten die gemaakt moeten worden voor asbestsanering (door een extern bedrijf), het reinigen of afvoeren van PFAS-grond, het verwijderen van brokstukken en het herstellen van overige bodemverontreiniging, komen voor uw rekening. Frank Heijligers Studio is niet aansprakelijk voor schade die u mocht lijden in verband met de staking van de werkzaamheden.
2. U bent verplicht om geleverde producten en werkzaamheden direct na ontvangst te keuren en te controleren.
3. Frank Heijligers Studio hoeft de door u verstrekte informatie alleen globaal te toetsen en dan alleen aan de normen binnen het vakgebied van Frank Heijligers Studio.
4. Bezwaren, gebreken of defecten met betrekking tot (niet direct zichtbare) gebreken moeten onmiddellijk schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk aan Frank Heijligers Studio worden gemeld. Onder onmiddellijk wordt verstaan uiterlijk binnen twee kalenderdagen, nadat u ze heeft ontdekt (of had kunnen ontdekken). Zonder deze melding worden de betreffende producten of werkzaamheden geacht te zijn geleverd c.q. uitgevoerd zonder beschadiging, defecten of gebreken en wordt ervan
uitgegaan dat Frank Heijligers Studio conform de overeenkomst heeft geleverd.
5. Wanneer u tijdig meldt dat de geleverde producten of de uitgevoerde werkzaamheden niet aan de overeenkomst voldoen, zal Frank Heijligers Studio op zo kort mogelijke termijn de nodige reparaties uitvoeren. Wanneer de producten of werkzaamheden niet aan de overeenkomst voldoen maar dit komt doordat u in strijd met de instructies van Frank Heijligers Studio heeft gehandeld, dan worden de kosten van deze reparatie bij u in rekening gebracht.
6. Het melden van een klacht schort uw betalingsverplichting niet op. Ook blijft u in dat geval gehouden om eventuele andere bestelde zaken en diensten af te nemen en te betalen.
7. U moet ervoor zorgen dat:
a. Frank Heijligers Studio op de vooraf bekendgemaakte (werk)tijden toegang krijgt tot de plaats(en) waar de werkzaamheden worden verricht. De plaats(en) en toegang dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;
b. Frank Heijligers Studio tijdig kan beschikken over de eventueel benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen). U overlegt hierover met Frank Heijligers Studio als dat nodig is;
c. wanneer ook derden op de betreffende locatie werkzaamheden moeten verrichten, zorgt u ervoor dat die werkzaamheden zijn beëindigd voordat Frank Heijligers Studio met zijn werkzaamheden begint, zodat Frank Heijligers Studio onbelemmerd zijn werkzaamheden kan verrichten. Indien dit niet mogelijk is zorgt u ervoor dat de coördinatie ter plekke effectief wordt uitgevoerd;

 1. Frank Heijligers Studio binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd, indien Frank Heijligers Studio de werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten;
  e. Frank Heijligers Studio  tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;
  f. de plaats(en) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij zijn van overtollige materialen e.d.;
  g. Frank Heijligers Studio  kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel benodigde energie, zoals elektriciteit, gas, water e.d.. De energiekosten komen voor uw rekening;
  h. de plaats waar apparatuur, materialen e.d. van Frank Heijligers Studio  opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging of ontvreemding in welke vorm dan ook, niet zal kunnen plaatsvinden;
  i. voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van afval;
  j. Frank Heijligers Studio  gebruik kan maken van in redelijkheid gewenste overige voorzieningen, zonder dat hieraan voor Frank Heijligers Studio  kosten zijn verbonden.
  8. U staat Frank Heijligers Studio toe naamsduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.
  9. Indien u niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, is Frank Heijligers Studio gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat u wel aan uw verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden zijn voor rekening van u.

Artikel 5. Wat zijn de kosten van de producten en dienstverlening van Frank Heijligers Studio?
1. Op de offerte zijn de kosten inclusief en exclusief btw genoemd. Andere door de overheid opgelegde heffingen, transport- en afleveringskosten, reis- en verblijfkosten in het buitenland en gebruik van bijzondere installaties zijn niet inbegrepen.
2. Frank Heijligers Studio heeft het recht om in de contractperiode jaarlijks op 1 januari de prijs van onderhoudswerkzaamheden te wijzigen in verband met prijsontwikkelingen. Hieronder wordt onder meer verstaan: wijzigingen in belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, energieprijzen of andere omstandigheden die een verhoging van de kosten voor Frank Heijligers Studio
met zich meebrengen. Bent u het niet eens met de wijziging van de kosten van onderhoud? Wij verzoeken u om dit aan ons te laten weten, zodat we de kostenstijging met u kunnen bespreken.
Consumenten kunnen na dit overleg de overeenkomst binnen 8 dagen schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat. Voor professionele partijen geldt deze opzegmogelijkheid na overleg alleen bij een prijsstijging van meer dan 10%.
3. Wanneer u nog niet aan al uw (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, mag Frank Heijligers Studio haar verplichtingen uitstellen totdat u aan al uw (betalings)verplichtingen heeft voldaan.
4. U aanvaardt dat de hoogte van de kosten van de overeenkomst kan worden beïnvloed wanneer partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze en/of omvang ongeacht welke partij hiervoor de aanleiding heeft gegeven. Kosten voor extra werkzaamheden/producten worden mondeling besproken en apart aan u in rekening gebracht.

Artikel 6. Hoe betaalt u voor de producten en dienstverlening van Frank Heijligers Studio?
1. Frank Heijligers Studio verstuurt rechtstreeks een factuur aan u, deze moet u binnen 14 dagen na de factuurdatum voldoen.
2. Wanneer Frank Heijligers Studio in gedeelten levert, mag ieder gedeelte afzonderlijk worden gefactureerd.
3. Voor professionele partijen geldt dat wanneer u niet betaalt binnen de afgesproken termijn, u direct in verzuim verkeert en na de vervaldag van de factuur, rente verschuldigd bent. Deze rente zal gelijk zijn aan de wettelijke handelsrente. Ook moet u dan alle (buiten)gerechtelijke incassokosten van Frank Heijligers Studio betalen. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% van de hoofdsom met een
minimum van € 150,00.
4. Voor consumenten geldt dat wanneer u niet betaalt binnen de afgesproken termijn, u in verzuim verkeert nadat u door Frank Heijligers Studio bent gewezen op de te late betaling en u nogmaals een termijn van 14 dagen heeft gekregen om te betalen. Heeft u dan nog niet betaald, dan bent u wettelijke rente verschuldigd en mag Frank Heijligers Studio de gemaakte (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening brengen.
5. Frank Heijligers Studio heeft het recht om zekerheid van u te vorderen voor het nakomen van uw (betalings-)verplichtingen.
6. Heeft u een bezwaar tegen de factuur? Dan moet u dit binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Frank Heijligers Studio laten weten. Doet u dit niet, dan geldt het gefactureerde bedrag als erkend. Bezwaren tegen de factuur schorten uw betalingsverplichting niet op.

Artikel 7. Wanneer mag Frank Heijligers Studio de overeenkomst opschorten of (gedeeltelijk) ontbinden?
1. In aanvulling op de wettelijke mogelijkheden tot opschorting en (gedeeltelijke) ontbinding, mag Frank Heijligers Studio  de uitvoering van de overeenkomst direct, zonder dit vooraf aan u te laten weten, opschorten of direct, zonder dit vooraf aan u te laten weten, (gedeeltelijk) ontbinden wanneer:
a. u weigert betalingszekerheid te stellen;
b. er sprake is van uw faillissement, (voorlopige) surceance van betaling is verleend aan u, uw ondercuratelestelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van uw bedrijf of beslag dat niet binnen 30 dagen wordt opgeheven of vernietigd.
2. Als een van voornoemde omstandigheden zich voordoet, verkeert u direct in verzuim. Frank Heijligers Studio heeft dan tevens het recht om schadevergoeding van u te vorderen.

Artikel 8. Wat zijn uw kosten bij annulering?
1. Als u de order annuleert, moet u de kosten die Frank Heijligers Studio hiervoor heeft gemaakt en de schade die zij daardoor lijdt tot een redelijk bedrag vergoeden. Frank Heijligers Studio behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen, indien de schade het redelijke bedrag overtreft. Het redelijk bedrag wordt berekend op basis van onderstaande staffel:
a. bij annulering binnen één week na akkoord op de offerte: geen kosten, tenzij sprake is van een spoedopdracht (start werkzaamheden binnen één week) waarbij Frank Heijligers Studio direct na akkoord op de offerte materialen heeft besteld;
b. bij annulering langer dan één week na akkoord op de offerte, langer dan twee weken voor de leveringsdatum: 40 procent van de offerte;
c. bij annulering langer dan één week na akkoord op de offerte, korter dan twee weken voor de leveringsdatum: 50 procent van de offerte.

 1. Bij annulering langer dan één week na akkoord op de offerte, korter dan één week voor de leveringsdatum: 60 procent van de offerte.

Artikel 9. Wat zijn de gevolgen van overmacht?
1. Wanneer er sprake is van overmacht mag Frank Heijligers Studio de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden zonder dat zij hiervoor schadevergoeding aan u hoeft te betalen.
2. Overmacht is bijvoorbeeld: brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, oorlog, noodweer, situaties van feitelijke onbereikbaarheid van het werk, wijziging in de regelgeving, archeologische vondsten, vervuilde grond en tekortkoming in de nakoming door een leverancier van Frank Heijligers Studio.
3. Duurt de overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen, dan mag u de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Frank Heijligers Studio is aan u geen schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Frank Heijligers Studio geleverde producten blijven eigendom van Frank Heijligers Studio totdat u het volledig verschuldigde bedrag betaald heeft.
2. U mag deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten niet verpanden of op een andere manier bezwaren.
3. Als een derde beslag legt op deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten of een recht hierop wil vestigen, dan moet u dit Frank Heijligers Studio zo snel mogelijk laten weten.
4. U bent verplicht om, indien mogelijk, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, en waterschade alsmede tegen diefstal. Als Frank Heijligers Studio hierom vraagt, mag Frank Heijligers Studio de polis van de verzekering inzien.
5. U bent verplicht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Frank Heijligers Studio te bewaren.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle stukken (adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen) die door Frank Heijligers Studio worden verstrekt, zijn uitsluitend bestemd om door u te worden gebruikt. Deze stukken mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Frank Heijligers Studio worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
2. Voorlopige ontwerpen, tekeningen en schetsen blijven eigendom van Frank Heijligers Studio. Het eigendomsrecht van deze stukken gaat pas over op u, op het moment dat u de overeengekomen vergoeding heeft betaald.

Artikel 12. Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens
1. Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de (onderneming van) de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt tevens voor ingeschakelde derden.
2. Informatie is vertrouwelijk als dit door één van de partijen als zodanig is aangeduid.
3. Wanneer Frank Heijligers Studio verwerkingsverantwoordelijke is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG), is Frank Heijligers Studio verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door Frank Heijligers Studio noodzakelijk is voor het correct opstellen en uitvoeren van de overeenkomst.
4. Frank Heijligers Studio verwerkt persoonsgegevens met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid en overeenkomstig de AVG.
5. Frank Heijligers Studio gebruikt de persoonsgegevens slechts voor zover dit nodig is om u van dienst te kunnen zijn, dan wel om de overeenkomst met u uit te voeren. De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is om verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.
6. Frank Heijligers Studio treft technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau met betrekking tot persoonsgegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en aard van de verwerking.
7. Wanneer u een beroep wil doen op één van de rechten die u op basis van de AVG heeft, dan kan dit verzoek schriftelijk worden ingediend via info@frankheijligers.nl. Frank Heijligers Studio zal dit verzoek binnen de wettelijke termijnen in behandeling nemen.
8. Frank Heijligers Studio verstrekt uw gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Mocht Frank Heijligers Studio uw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan is Frank Heijligers Studio verantwoordelijk voor een rechtmatige verwerking van deze persoonsgegevens.

Artikel 13. Garantie
1. Frank Heijligers Studio staat in voor de hergroei van vaste planten en siergrassen tot gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door hem verwerkte levende materialen, mits de verzorging aan hem is opgedragen, tenzij sprake is van aan Frank Heijligers Studio niet toerekenbare omstandigheden, inclusief, maar niet beperkt tot overmacht. Tot de in de vorige zin genoemde omstandigheden behoren onder meer uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden.

 1. Bij uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden, dan wel bij overmacht vergoedt Frank Heijligers Studio de uitval van vaste planten en siergrassen tot maximaal 10% van de prijs van die levende materialen, alsmede maximaal 10% van de beplantingskosten van de geleverde vaste planten en siergrassen.
 2. Op overige materialen en bomen wordt geen garantie gegeven.
  4. Frank Heijligers Studio staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid aan de kant van de opdrachtgever, waaronder gebrek aan voldoende onderhoud, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Frank Heijligers Studio in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
  5. Als u binnen de overeengekomen termijn een beroep doet op garantie, heeft Frank Heijligers Studio het recht om binnen een redelijke termijn nadat u aan Frank Heijligers Studio hebt laten weten dat er sprake is van een gebrek, het product te vervangen of te repareren, dan wel het ontbrekende alsnog te leveren. Frank Heijligers Studio kiest op welke wijze een klacht wordt verholpen. Als Frank Heijligers Studio binnen de termijn deugdelijk presteert, is de overeenkomst correct nagekomen en heeft u geen recht op schadevergoeding.
  6. Garantie geldt niet wanneer er sprake is van overmacht.
  7. Garantie wordt alleen gegeven als u aan al uw verplichtingen heeft voldaan. Iedere aanspraak op garantie vervalt, wanneer de door Frank Heijligers Studio geleverde producten door u onoordeelkundig zijn behandeld en/of verwerkt en/of de door Frank Heijligers Studio gegeven aanwijzingen niet zijn opgevolgd. Ook geldt geen garantie als het gaat om normale slijtage.
  8. Elk recht op garantie vervalt indien u niet voldoet aan het in artikel 4 van deze voorwaarden bepaalde.
  9. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering of op zaken die door u zijn voorgeschreven of door of namens u zijn aangeleverd.

Artikel 14. Wie is waarvoor aansprakelijk?
1. De totale aansprakelijkheid van Frank Heijligers Studio is steeds beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door Frank Heijligers Studio gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Frank Heijligers Studio onder die verzekering draagt.

 1. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van voornoemde verzekering zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit welke rechtsgrond dan ook beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht exclusief omzetbelasting, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  3. De beperkingen uit bovenstaande leden gelden niet, indien sprake is van schade die is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid.
  4. Schade zoals bedrijfs- en/of stagnatieschade, gevolgschade, omzet- en/of winstderving, productieverlies of waardevermindering van producten is van vergoeding uitgesloten.
  5. U vrijwaart Frank Heijligers Studio voor eventuele aanspraken van derden, die schade lijden in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
  6. U bent aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines e.d. die Frank Heijligers Studio tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij u heeft opgeslagen.
  7. Frank Heijligers Studio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de internetsite of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de internetsite verstrekte informatie en/of schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de internetsite.
  8. Iedere aansprakelijkheid van Frank Heijligers Studio, alsook de rechtsvordering tot schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, vervalt in ieder geval door verloop van één jaar nadat u ter zake heeft geprotesteerd.

Artikel 15. Wijziging van deze voorwaarden
1. Frank Heijligers Studio kan altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen.
2. Frank Heijligers Studio kan wijzigingen van deze voorwaarden bekendmaken door dit op haar website te plaatsen of op een andere manier te communiceren. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

Artikel 16. Klachten en geschillen
1. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Wij stellen het op prijs als u ons dat eerst laat weten zodat wij serieus werk kunnen maken van uw klacht. Om te zorgen dat wij de klacht goed kunnen behandelen, moet de klacht binnen twee maanden nadat u kennis heeft genomen van de klacht, aan Frank Heijligers Studio worden voorgelegd.
2. Mocht er toch een geschil ontstaan, dan moet u zich wenden tot de bevoegde rechter te Oost-Brabant. De mogelijkheid om een geschil bij de rechter te starten, vervalt na één jaar nadat de aanleiding voor het geschil is ontstaan.

Artikel 17. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing.